REGULAMIN


Regulamin Przetwarzania Danych Osobowych Osób Fizycznych

 

§ 1

1. Administratorem Danych Osobowych jest firma Restauracja Kuźnia, właściciel restauracji Kuźnia, prowadząca firmę z siedzibą w Lublinie (zwana dalej: „restauracją Kuźnia”).

2. W zbiorach danych osobowych, utworzonych przez restaurację Kuźnia, przetwarzane są informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.).

 

§ 2

1.Restauracja Kuźnia przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.) oraz przepisów wykonawczych z nią związanych, a także innych przepisów, ustaw i rozporządzeń, normujących przetwarzanie danych osobowych określonych kategorii.

2. W celu realizacji obowiązków ustawowych z zakresu ochrony danych osobowych, restauracja Kuźnia jako Administrator Danych Osobowych wyznaczyła osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w restauracji Kuźnia, zwaną Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

3. Przetwarzając dane osobowe, restauracja Kuźnia dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym realizuje wdrożone zasady ochrony i bezpieczeństwa, mające na celu:

a) zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych i gromadzonych w restauracji Kuźnia,

b) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem,

c) zabezpieczenie przed dostępem do danych osób nieupoważnionych, na każdym etapie ich przetwarzania,

d) przechowywane danych osobowych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§ 3

Dane osobowe przetwarzane przez restaurację Kuźnia w zbiorach danych osobowych obejmują tylko te dane, które zostały dobrowolnie podane restauracji Kuźnia przez osobę fizyczną, której przedmiotowe dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w restauracji Kuźnia służy realizacji jej celów, w szczególności związanych z:
a) organizacją i przeprowadzaniem kandydatów przez procesy aplikacyjne na studia zagraniczne;
b) organizacją i przeprowadzeniem kursów specjalistycznych, m.in. SAT;
c) organizacją pracy, staży, praktyk i wolontariatu zagranicą.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez restaurację Kuźnia jest przede wszystkim jej kadra.

Dane osobowe przetwarzane są w restauracji Kuźnia w zbiorach:
a) tradycyjnych, tj. w wersji papierowej oraz
b) w systemach informatycznych.

§ 4

1. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, każdej osobie fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją celów restauracji Kuźnia, przysługuje prawo do:

a) uzyskania informacji, jakie zbiory dane osobowych są tworzone przez restaurację Kuźnia oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,

b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych,

c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane osobowe jej dotyczące oraz podania treści i zakresu tych danych,

d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące,

e) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

f) żądania: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez restaurację Kuźnia, może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt a) – e) powyżej, nie częściej niż raz na 6 (sześć) miesięcy.

3. Uprawnienie wskazane w ust. 1 pkt f) powyżej przysługuje osobie fizycznej, które dane osobowe są przetwarzane przez restaurację Kuźnia w każdym czasie.

 

§ 5

1. Restauracja Kuźnia jest zobowiązana do udzielenia osobie fizycznej, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt a) – e), na jej wniosek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia restauracji Kuźnia wniosku w tym zakresie.

2. Informacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt a) – e) udziela się w dowolnej formie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. Na wyraźny wniosek osoby, której dane dotyczą informacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt a) – e) udziela się na piśmie.

 

§ 6

1. W przypadku wykazania przez osobę fizyczną, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, restauracja Kuźnia jest obowiązana, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru.

2. W razie niedopełnienia przez restaurację Kuźnia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, osoba, fizyczna, której dane dotyczą, może się zwrócić do Generalnego Inspektora z wnioskiem o nakazanie dopełnienia tego obowiązku.

 

 

 

RODO – klauzula

Od dnia 25 maja 2018 r. ochrona danych osobowych osób fizycznych w Unii Europejskiej będzie podlegać nowym zasadom.

Te nowe zasady opierają się na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”).

Rozporządzenie będzie wprost stosowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej i na nowo będzie określać prawa osób, których dotyczą dane i obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających.

W związku tym informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest: Restauracja Kuźnia ul.Krańcowa 76/8 20-356 Lublin, NIP: 946-123-12-22, jako Restauracja Kuźnia, ul.Północna 30a, 20-064 Lublin.

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest możliwość dostarczenia Ci jedzenia zamówionego za pośrednictwem systemu informatycznego, a także organizacja dostawy i płatności.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu informowania Cię o naszej ofercie, promocjach, specjalnych rabatach, czyli w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów.

Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach statystycznych i archiwalnych np.: historia transakcji.

Powyższe przetwarzanie oparte jest na Twojej zgodzie na takie przetwarzanie, a także prawnie usprawiedliwionym celu administratora jakim jest marketing własnych produktów. Jeżeli zamówisz u nas jedzenie podstawą prawną takiego przetwarzania będzie również łącząca nas umowa.

Twoje dane mogą być przekazywane innym podmiotom takim jak: obsługa restauracji, dostawcom jedzenia, instytucjom obsługującym płatności, firmom, które pomagają w utrzymaniu naszej strony internetowej (np.: zapewniające hosting, pocztę elektroniczną, dostęp do Internetu itp.).

Udzieloną zgodę na przetwarzanie Danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego możesz w każdej chwili odwołać, wysyłając do nas e-mail (biuro@kuznia-lublin.pl), lub osobiście w lokalu firmy przy ul.Północnej 30A w Lublinie.

Masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do poprawiania błędnych danych osobowych, prawo do ograniczenia (blokowania) przetwarzania danych osobowych, prawo do zastrzeżenia przetwarzania swoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, prawo do usunięcia danych osobowych, zwłaszcza gdy już nie są potrzebne do celów, do których zostały pozyskane lub w inny sposób przetwarzane lub jeśli odwołałeś swoją zgodę na ich przetwarzanie i jeśli nie istnieje inna podstawa prawna dotycząca przetwarzania lub jeśli dane osobowe były przetwarzane nielegalnie, prawo do przenoszenia danych, tj. masz prawo do pozyskania danych osobowych, które nam dobrowolnie przekazałeś, w formie elektronicznej, w ustrukturyzowanym, zwykle stosowanym i maszynowo czytelnym formacie i w związku z tym można wykorzystać swoje prawo do przesyłania tych danych do innego administratora, jeśli takie przesyłanie jest technicznie możliwe.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).